Финална среща по проект InterDiGImuseum беше организирана от АРИЕС – клон Олтения в Корабия, Румъния в периода 12.10-13.10.2023

По време на срещата партньорите обсъдиха постигнатите резултати по проекта и разработените интелектуални продукти и направиха оценка на въздействието на изпълнените дейности, както и преглед на разпространението и качеството на продуктите въз основа на получените обратни връзки. Партньорите прегледаха окончателната версия на резултатите и обсъдиха подготовката на финалния доклад по проекта, както и резултатите от проверката на място и мониторинг по проекта.