Първото обучение по “Дигитализация на музейни артефакти и 3D принтиране” във Фалковец, България приключи!

24 представители на културния сектор бяха част от иновативно обучение по “Дигитализация на музейни артефакти и 3D принтиране” във Фалковец“ по проект Интерактивна платформа за дигитализиране на музеи”, номер на проекта 2021-1-BG01- KA220-ADU-000035298, финансиран по Програма Еразъм +. То представляваше уникална възможност за участниците да обогатят своите знания и умения в областта на културното наследство и технологичните иновации. Смесената мобилност „Дигитализация на музейни артефакти и 3D принтиране“ събра експерти, ангажирани или търсещи работа в културни организации като музеи и галерии от България, Румъния и Сърбия. Обучителният курс беше посветен на работа с 3Д софтуер за 3Д моделиране и работа с 3Д принтер. Той се проведе във Фалковец, където участниците се включиха в интензивен курс, включващ както теоретични, така и практически аспекти на 3Д моделирането и 3D принтиране на музейни артефакти. По време на обучението, участниците работиха в групи в сътрудничество с експерти по 3Д моделиране и 3Д принтиране. Всички те участваха активно с голям интерес във всички фази на обучението и осъзнаха потенциала на съвременните технологии за запазване и представяне на културното богатство. Благодарение на участието си в обучението участниците придобиха нови ценни умения за 3Д моделиране и 3Д принтиране. Те са силно мотивирани да приложат придобитите умения за популяризиране на местното културно наследство, като по този начин спомагат за осъществяването на диалог между поколенията и между нациите в европейското пространство.